دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: شنبه 17 اردیبهشت 1401
نمونه متن لایحه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

 نمونه متن لایحه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 232

متن لایحه دفاعیه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب خسرو ..... خواهان پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و الزام خوانده به پرداخت بیمه، دارایی و مالیات حق کسب و پیشه و عوارض شهرداری بابت شش دانگ پلاک ثبتی مندرج در دادخواست به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، مقید به وقت رسیدگی امروز 18/12/1400 ساعت 8:30 صبح مراتب زیر را به استحضار آن مقام محترم می رسانم: 
ابتدائا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1-  مستندا به تصویر مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، اینجانب مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری قطعه هفده تفکیکی به مساحت 05/50 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی مفروز از 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش سه تهران به نشانی تهران ........ می باشم.
2-  مستندا به تصویر مصدق قرارداد اجاره ی شماره ..... مورخ 20/01/1395 و ظهر آن، آپارتمان مذکور تا تاریخ 30/04/1397 به خوانده (آقای حمید ......) اجاره داده شد تا جهت استفاده به عنوان انبار از آن استفاده نماید و مقرر گردید خوانده در تاریخ 30/04/1397 مورد اجاره را تخلیه و تحویل اینجانب نماید.
3-  پس از انقضای مدت مذکور و با وجود انحلال قرارداد اجاره به لحاظ انقضای مدت، خوانده محترم از تخلیه ملک و تحویل آن خودداری نمود و بدون وجود هیچ گونه قراردادی تا تاریخ 18/04/1398 ماهانه مبلغ یک الی دو میلیون تومان به حساب اینجانب واریز نمود. 
4-  از تاریخ 18/04/1398 لغایت 25/11/1400 خوانده بدون وجود قراردادی اعم از کتبی یا شفاهی و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی، با وجود تذکرات مکرر اینجانب به ایشان به تصرفات خود در ملک مذکور ادامه داد و حتی به رغم ارسال اظهارنامه مورخ 02/09/1400 مبنی بر درخواست تخلیه، از تحویل آپارتمان به اینجانب خودداری نمود.
5-  نهایتا در تاریخ 25/11/1400 با طرح دعوای تخلیه از سوی اینجانب علیه خوانده در شورای حل اختلاف و صدور گزارش اصلاحی، خوانده نسبت به تحویل آپارتمان به اینجانب اقدام نمود.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که:
اولا: به موجب ماده 494 قانون مدنی، عقد اجاره به محض اتمام مدت بر طرف می شود و  اگر مستاجر عین مستاجره را پس از انقضای قرارداد اجاره در تصرف خود بدون اذن مالک نگه دارد، برای این بازه زمانی موجر مستحق دریافت اجرت المثل پس از پایان قرارداد اجاره می باشد.
دوم اینکه :  مستندا به نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه: "مستفاد از ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، و با توجه به مقررات ماده 494 قانون مدنی،عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر مستأجر پس از انقضای مدت عین مستأجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك آنرا در تصرف داشته باشد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد كه استیفای منفعت كرده باشد"  بنابراین حتی در فرضی که مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره از مورد اجاره استیفای منفعت نكرده باشد ولی چون آنرا به مالك تحویل نداده و بدون اجازه مالك نیز بوده‌است، مستأجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته می‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اینكه تصرف مذكور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده 494 موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود. فلذا به طریق اولی در فرضی که مستاجر ملک مورد اجاره را در تصرف داشته و از آن استیفا می نموده ملزم به پرداخت اجرت المثل می باشد. 

سوم اینکه : در پاسخ به ادعای احتمالی خوانده محترم مبنی بر اینکه با اذن اینجانب به تصرف خود ادامه داده است لازم به ذکر است:  پس از انقضای مدت قرارداد تا تاریخ 25/11/1400 که خوانده ملک را تحویل اینجانب نمود به جهت عدم وجود رابطه ی قراردادی عقلا دوحالت بیشتر متصور نمی باشد: 
الف- یا اینکه خوانده با اذن اینجانب به تصرف خود ادامه داده باشد که در این صورت تحت عنوان استیفای ناروا تحت شمول ماده 337 قانون مدنی قرار می گیرد و  با توجه به این که استیفا به مفهومی که در ماده 337 قانون مدنی آمده است اختصاص به موردی دارد که استیفا کننده ماذون باشد و به قهر و غلبه اقدامی نکند و همانگونه که ماده قانونی فوق تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفا منوط به آن است که استیفا کننده با اذن مالک از مال بهره برده باشد لذا مشمول مقررات قانون مدنی در باب استیفا  می گردد. 
ب- یا اینکه خوانده(استیفا کننده) بدون اذن صریح یا ضمنی اینجانب اقدام به استیفای منفعت از ملک  نموده است که این اقدام او غصب محسوب و مطالبه ی منافع از وی مشمول مواد 310 و 311 و 318 و 494 قانونی مدنی می باشد . 
با عنایت به این که مستندا به اظهارنامه ارسالی به خوانده و طرح دعوای تخلیه و نیز شهادت شهود که در صورت صلاحدید آن مقام محترم حاضر به ادای شهادت مبنی بر اعلام عدم رضایت اینجانب بر تصرف خوانده در ملک مذکور بوده اند می باشند، فلذا تصرف خوانده محترم مشمول ماده 494 قانون مدنی بوده و بابت مدتی که بدون اذن و توافق با اینجانب ملک را در تصرف داشته است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می باشد. زیرا غاصب یا مستاجری که پس از مدت اجاره به تصرف خود ادامه می دهد، تا زمانی که مال را به مالک مسترد نکند ولو این که از منافع آن هم استفاده نکند ملزم به پرداخت اجرت المثل آن است .
چهارم اینکه : اصل بر عدم تبرع است و اگر دلیلی بر رایگان بودن انتفاع و تصرف اقامه نشود، متصرف مکلف به پرداخت اجرت المثل است. کما این که  مستندا به قسمت اخیر ماده 337 قانون مدنی اصولا اذن در انتفاع رایگان نیست و هر کس با اذن صریح یا ضمنی مالک از مال دیگری استیفای منفعت کند باید اجرت المثل آن را بپردازد. زیرا رایگان بودن انتفاع امری استثنایی و خلاف ظاهر است که باید اثبات شود و با توجه به این که این ادعا خلاف اصل است خوانده باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کند و اقامه دلیل کند. بنابراین با توجه به این که اینجانب هیچ اذنی به خوانده در جهت ادامه ی تصرفات وی پس از اتمام مدت اجاره نداده ام لذا به طریق اولی دلیلی هم بر مجانی بودن تصرف خوانده در ملک وجود ندارد. 
با عنایت به موارد مذکر و با توجه به ادله ی ابرازی شامل سند مالکیت، قرارداد اجاره و ظهر آن، اظهارنامه ارسالی به خوانده، گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف در باب تخلیه که مثبت مالکیت اینجانب و تصرف غیرقانونی و غیرقراردادری خوانده در ملک مذکور می باشد و در صورت صلاحدید آن مقام محترم  استماع شهادت شهود مبنی بر تصرف خوانده محترم در واحد مذکور دراین دوران، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف (از18 تیر 1398  لغایت25 بهمن ماه 1400 ) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و الزام خوانده به پرداخت بیمه، دارایی و مالیات حق کسب و پیشه و عوارض شهرداری بابت شش دانگ پلاک ثبتی مندرج در دادخواست به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید