دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 خرداد 1401
لایحه پاسخ به ادعای مالکیت خودرو

 لایحه پاسخ به ادعای مالکیت خودرو

خودرو از جمله اموال منقولی است که نقل و انتقال و اثبات مالکیت آن، شفاهی یا با قبض و اقباض یا صرف تصرف (اماره تصرف) صورت نمی گیرد  و ضرورتاً در قالب تشریفات خاص مثل مراجعه به پلیس راهور و مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک و در نهایت صدور سند سبز رنگ مالکیت خودرو انجام می شود.ای بسا مواردی که افراد به جهت اعتمادی که بهم دارند اقدام به انعقاد معامله شفاهی بنمایند و مبادله فیزیکی مورد معامله هم انجام شود ولی نوشته یا سندی برای اثبات مسئله مالکیت خودرو در بین نباشد یا مواردی که شخصی خودروی خود را جهت استفاده و به صورت امانت می دهد ولی متصرف در دام طمع افتاده و ادعای مالکیت می نماید. در ادامه به یک نمونه لایحه راجع به دفاع در مقابل ادعای مالکیت متصرف که توسط دفتر وکالت ما نگارش یافته و تنظیم شده است می پردازیم. 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 136

متن لایحه الزام به تنظیم سند و ادعای مالکیت خودرو

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل خوانده (خانم آرزو ......) در پرونده کلاسه فوق، مقید به وقت رسیدگی 1401/02/08 ساعت 12:00 در مقام دفاع از موکل و ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان(آقای علی ....) مراتب زیر را به استحضار می رساند:  
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1- مستندا به سند فروش وسيله نقليه ، شخصي به نام خانم شادی .... يك دستگاه خودروي هيوندا آزرا مدل 2010 را در تاريخ 1388/12/19 از شركت .....  خريداري مي نمايد(پيوست يك). 
2-  مستندا به تاييديه نقل و انتقال خودرو و سند قطعي منقول، مرحوم داریوش ..... (پدر موكل) شش دانگ خودروي مذكور را از شخص مالك(خانم شادی .....) خريداري و مالك، اصالتا اسناد و اوراق خريد را امضا مي نمايد(پیوست دو).
3- مرحوم داریوش ..... براي دخترش(موکل) آپارتمانی خريداري نمود که زوجين(موكل و آقای علی ....) از ابتداي زندگي مشترك در آن ملک زندگي مي كردند و مرحوم ا داریوش ..... ماشين مذكور را نيز دراختيار دختر خود قرار مي دهد كه عملا از آن سال، خواهان ماشين را در اختيار گرفته و استفاده مي نمود.                                            
4-  مرحوم داریوش ..... در تاريخ 1399/05/23 فوت مي نمايد و مستندا به گواهي حصر وراثت (پيوست سه)، موكل تنها وارث منحصر وي مي باشد. 
5-  پس از فوت پدر مرحوم موكل، با آشكار شدن تجديد فراش خواهان و اثبات ازدواج مجدد وي در شعبه 1021 مجتمع قضايي ارشاد، خواهان منزل موكل را ترك مي نمايد و ماشين را هم با خود مي برد.
6- موكل با ارسال اظهارنامه اي به خواهان از وي مي خواهد كه ماشينش را به وي مسترد نمايد(پیوست چهار) كه متاسفانه ظاهرا به جهت اين كه خواهان مدت طولاني ماشين را در اختيار داشته براي وي اين توهم ايجاد شده كه مالكِ  ماشين موكل مي باشد و از تحويل ماشين به موكل خودداري مي نمايد.
7- نهايتا موكل مجبور به طرح دعواي استرداد خودرو مي گردد كه به این شعبه محترم ارجاع و قاضی محترم با بررسي ادله ي ابرازي، به موجب دادنامه شماره ....  مورخ1400/11/25 حكم محكوميت آقای علی .....(خواهان این پرونده و خوانده ی پرونده ی قبلی) به استرداد خودرو را صادر مي نمايد(پیوست پنج).  
8-  آقای علی ..... نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و تمامی ادله ی ابرازی در پرونده ی حاضر(شامل استشهادیه و پرینت حساب) را به عنوان مستندات تجدیدنظرخواهی خود به دادگاه تجدیدنظر ارائه می نماید(پیوست شش). 
9-  شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان، با بررسی ادله ابرازی آقای علی ..... که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شعبه 106 ارائه نموده بود، به موجب دادنامه شماره ..... مورخ 1401/02/12  صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی آقای علی ..... را رد نموده و دادنامه ی بدوی را مجددا تایید می نماید(پیوست هفت). 
10- خواهان محترم (آقای علی .....) دعوای حاضر را با خواسته ی اثبات مالکیت، تنفیذ بیع و الزام به تنظیم سند رسمی علیه موکل طرح نموده است که در ادامه به دعوای ایشان پاسخ داده می شود:

الف- دفاع شکلی
نظر به این که دعوای مطالبه ی خودروی موضوع خواسته میان موکل و آقای علی .....، یک مرتبه در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته و به رغم این که آقای علی ..... تمامی ادله ی ابرازی در این دعوا را در مرحله ی تجدیدنظرخواهی از رای آن پرونده نیز ارائه نموده بود، اما با این وجود در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر ضمن رد ادله ایشان، حکم به محکومیت وی به استرداد خودرو صادر گردیده است، بنابراین با عنایت به وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب و وحدت موضوع دعوا، مشمول قاعده ی اعتبار امر مختوم می باشد، مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به این که یک مرتبه ادله ی ایشان در شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته است، لذا رسیدگی مجدد به این ادله در مرحله ی بدوی، بر خلاف قاعده ی اعتبار امر مختوم و تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه عالی می باشد.فلذا صدور قرار رد دعوا از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

ب- دفاع ماهوی
در مقام پاسخ به ماهیت دعوای خواهان و اظهارات وی در دادخواست تقدیمی مراتب زیر را به استحضار آن مقام محترم می رسانم :


این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


اولا:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

ثانیا : تنها مدركي كه خواهان جهت اثبات ادعاي خود ارائه نموده استشهاديه اي است كه با مداقه در مفاد استشهاديه ملاحظه مي گردد شهود مذكور بر "تنظيم مبايعه نامه عادي (و نه بيع شفاهي) به مبلغ ششصدميليون ريال و خريد خودرو توسط خواهان از شخصي به نام آقاي ..... و واريز پول به حساب وي" شهادت داده اند. اين در حالي است كه:

1- همانگونه كه در شرح ماجرا ذكر شد و ادله ي آن نيز تقديم گرديد، شخصي به نام شادی ..... ماشين مذكور را از شركت ....... خريداري مي نمايد و شخصا و اصالتا اقدام به انتقال خودرو به نام مرحوم داریوش ..... مي نمايد. بنابراين با وجود این که در هيچ زماني شخصي به نام .... مالك اين خودرو نبوده است، شهود اظهار نموده اند آقاي علی ...... اين ماشين را به موجب مبايعه نامه عادي از آقاي ......!! خريده است و ثمن معامله را به وي پرداخت نموده است.
2-  از سوي ديگر خواهان هيچ مدركي دال بر پرداخت مبلغ 600 ميليون ريال بابت ماشين موكل ارائه ننموده است و پرينت حسابي كه ضميمه دادخواست خود نموده صرفا نشان مي دهد خواهان مبلغ 45 ميليون تومان در اسفند سال 1390 از حساب خود برداشت نموده است ولي اين كه خواهان اين مبلغ(كه هيچ شباهتي به مبلغ ثمن مورد ادعاي خواهان هم ندارد) را چگونه خرج نموده است يا بابت چه چيزي بوده است مشخص نمي باشد.
بنابراين خواهان نه تنها هیچ مبايعه نامه یا مدرکی که مثبت فروش ماشین از مالک اولیه به وی باشد را ارائه ننموده بلكه طبق اظهارات شهود وي، ماشيني را از شخصي به نام آقاي .... خريداري نموده كه هيچ ارتباطي به طرفين قرارداد ماشين موكل ندارد. 

با توجه به اظهارات خواهان كه در جايي با ادعاي وجود مبايعه نامه ي عادي مدعي مالكيت ماشين بوده ولي هيچ مبايعه نامه اي جهت اثبات ادعاي خود ارائه نمي نمايد و در جای دیگر ادعای بیع شفاهی می نماید و از سوي ديگر به استشهاديه اي استناد مي نمايد كه استشهاديه ی مذكور هيچ دلالتي بر خريد ماشين توسط خواهان از فروشنده (خانم شادی .....) نمي نمايد بلكه به فرض صحت اظهارات شهود، شهود بر معامله ي ميان خواهان و شخصي به نام آقاي ...... شهادت مي دهند كه اين شخص(آقای ....) نه مالك ماشين بوده است و نه اين كه با توجه به اين كه خانم شادی ..... (فروشنده ماشين) اصالتا اقدام به انتقال خودرو نموده است، نمي توانسته به عنوان وكيل مالك نيز معامله اي در خصوص خودروي مذكور انجام داده باشد؛ فلذا موداي شهادت شهود که با ادعاي خود خواهان نيز معارض مي باشد نمی تواند اصالت اسناد رسمی مالکیت موکل را خدشه دار نماید.  و نهايتا ارائه پرينت حسابي كه صرفا بيانگر برداشت مبلغ 45 ميليون تومان توسط خواهان از حسابش مي باشد كه مشخص نيست خواهان با پولي كه برداشت نموده چه كرده است و هيچ دليلي كه اثبات نمايد اين مبلغ را به فروشنده پرداخت نموده ارائه ننموده است در حالي كه مستندا به ادله ي قانوني موكل شامل اسناد رسمي مالكيت و مبايعه نامه ي رسمي و گواهي حصروراثت، مالكيت قطعي و مسلم موكل و كذب ادعاي خواهان ثابت و مسلم مي باشد.

نظر به مراتب فوق و با عنايت به ایرادات شکلی (اعتبار امر مختوم) و ماهوی دعوای خواهان (خواهان هيچ دليلي كه صحت اسناد رسمي مالكيت موكل را خدشه دار نمايد و يا معارض با اسناد مالكيت وي باشد ارائه ننموده است و صرفا به بيان ادعا بسنده نموده است)، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد دعوای خواهان از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

 

راه های مشاوره، ارتباط و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید